อบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ

28 03 60เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม "ทบทวนทักษะทางลูกเสือ" โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญาจิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ อันสอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีระเบียบวินัย และได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสังกัด จำนวน 217 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ