ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLIT

15 03 60เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางไกลผ่านสารสนเทศ (DLIT) นำโดยนายเสรี ขามประไพ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ นายณฐพร บัวผัน ศึกษานิเทศก์ นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ นางนุชนารถ ภูแช่มโชติ ศึกษานิเทศก์ นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประช