อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

12 01 60เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน รุ่นที่ 1 นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้กล่าวรายงาน รุ่นที่ 2 นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจวิธีและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียนของนักเรียนยากจน ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 217 คน แบ่งเป็นเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเสลภูมิ และอำเภอหนองพอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ