โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12 03 60เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาว และพิธีลงนาม MOU โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ผู้กล่าวรายงาน นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับห้องเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรดีเด่น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ เพื่อให้ขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทุ่มเทเสียสละ ในการป้องกันยาเสพติด และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ

ภาพ/ข่าว : นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ