เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลคำนาดี

17 02 602เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มโรงเรียนตำบลคำนาดี ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยมี ผอ.ถวิล พนมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายเอกพงษ์ หามะฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำนาดี โรงเรียนบัวดงมันวิทยา โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน โรงเรียนบ้านปากช่อง และโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น วิทยากรได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารและคณะครู ในโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ