พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก

17 02 60เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็ก โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบทุนการศึกษาและให้การต้อนรับ นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะ พิธีกรดำเนินงานนายนายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติทุนการศึกษาให้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จำนวน 225 ทุน จำนวนทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง