ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ

18 01 60เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการทดสอบ โดย ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด