ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์

17 01 60เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินการชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 18 กลุ่ม ในการนี้นายสมพร สารบรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินการในการประชุม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง