อบรมเชิงปฏิบัติการการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นฯ

12 01 60เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online พัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ และยังมีระบบป