ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

06 01 60เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ และได้รับเกียรติ จากหน่วยงานราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ