ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2560

04 01 60เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมีท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและเลขากลุ่มพัฒนาคุณภาพ ในการนี้ สมาคมครูอำเภอโพธิ์ชัยร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่ท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด