ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน

22 12 59เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ท่านรองจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุ นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นางยาใจ ยันตะบุศย์ และนางสาวธนัชพร สังวิบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2559 เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียนมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมอบหมายให้สถานศึกษาในอำเภอเสลภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง และโรงเรียนบ้านนากระตึ