ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

15 12 59เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity & Transparency Assessment) ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
นางปณิชา นันเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สตผ. ประธานกรรมการ
นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
นายวีระ ศรีคำ ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
นางวรนุช ศรีพุทธิบาล นักวิชาการศึกษา สตผ. กรรมการ
โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ช่วงบ่ายคณะกรรมการได้เข้าประเมิน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โดยมีนายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต่อด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) โดยมีนายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ภาพกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ