ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

15 12 59เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity & Transparency Assessment) ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559
นางปณิชา นันเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สตผ. ประธานกรรมการ
นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
นายวีระ ศรีคำ ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ
นางวรนุช ศรีพุทธิบาล นักวิชาการศึกษา สตผ. กรรมการ
โดยมีนายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างสำนักง