ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรม (ITA)

01 12 59เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้กล่าวรายงาน ผู้ดำเนินรายการ ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันของบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่ก