กิจกรรมเปิดป้าย "Countdown O-NET ปีการศึกษา 2559"

29 11 59เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดป้าย "Countdown O-NET ปีการศึกษา 2559" โดยให้มีข้อความที่บ่งบอกว่าเหลือระยะเวลาอีกกี่วันจะถึงกำหนดการสอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกระยะและให้ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับปฏิทินการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย พร้อมด้วยนายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศ