อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

03 11 59

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 กลุ่ม กลุ่ม ละ 5 ท่าน รวมทั้งหมด 85 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่