ต้อนรับคณะติดตามระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จาก สพฐ.

31 10 59

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามแผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6 และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน จาก สพฐ. นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายโกศิลป ดวงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวน้ำผึ้ง คะเชนทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ พร้อมด้วย ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.27 และได้ออกติดตามระบบอินเตอร์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเสาวลักษณ์ คำ