ประชุม conference การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน

27 10 59เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference โดยมีพลเอกดาว์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการอนภาษาอังกฤษ และคุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้กับศึกษานิเทศก์ และครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งรับการถ่ายทอดสัญญาณผ่าน VDO Conference จากห้องประชุมห้อง DOC อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ