โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียน

17 10 59เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอโพนทอง จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and Educational Regional Operation: HERO) โดยมีอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิธีกร นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยจัดอบรมกลุ่มละ 111 คน/รุ่น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 รวมทั้งหมด 222 คน คณะวิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดบริการคัดกรอง และดูแล