อบรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559

03 10 59เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 โดยมีนายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ให้เข้าใจ และชัดเจนในกรอบงานหน้าที่ 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางวิธีการ ป้องกัน ปลูกฝัง และสร้างเครือข่าย ให้กับ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ได้นำไปใช้กับนักเรียน และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนสุจริต ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จากโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 จำนวน 44 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิฯ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 176 คน วิทยากร ได้รับเกียรติจาก ป.ป.จ. จังหวัดร้อยเอ็ดนำโดย ท่านสมเกียรติ รัตนเมธาธร กับท่านประธูป พิษณุแสง และคณะวิทยากรจากทีมงานโรงเรียนสุจริตจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ผอ.ธเนศร ใบปก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ