อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ ZeroWasteSchool

27 09 59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste School โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ สถานศึกษาทุกแห่ง และสถานศึกษานำร่อง จำนวน 216 โรงเรียน วิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดขยะ ตามตัวบ่งชี้ และเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินผลสถานศึกษาปลอดขยะ อย่างยังยืน