พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน สู่อาเซียน (AEC)

26 09 59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน (AEC) โดยมีนายสินสมทุร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางอิงอร ขวาป้องใต้ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนในสังกัดจำนวน 216 คน ณ ห้องประชุมเมืองทอง โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินระดับสถานศึกษา มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 และมีความรู้ ในการลงบัญชีและทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้