ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2559

24 09 59เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดโครงการการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2554 – 2561 โดยมีนายสินสมทุร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้ร่วมเข้าประชุมชี้แจ้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ประธานกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่ การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วน