เครือข่ายอำเภอโพนทอง จัดอบรมเยาวชนคนดีของแผ่นดินฯ ปี 2559

17 09 59เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เครือข่ายอำเภอโพนทอง ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปัองกันการทุจริต รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายถวิล พนมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยา และได้รับเกียรติจาก ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรแก่นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสุจริตรุ่นที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน จำนวน 180 คน ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ทั้งโรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย 7 โรงเรียน จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปัองกันการทุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเน้นคุณลักษณะ 5 ประการ คือทักษะความคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บะตะกา) ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ