การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิเคราะห์ผลสอบการอ่านฯ ปี 2559

09 09 59เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ภาพ/ข่าว : ศน.อำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ