โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT)

08 09 59เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนอัคคะวิทยา ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงานนายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก ผู้อำนวยการโรงเรียนอัคคะวิทยา วิทยากร นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เนื่องด้วยในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เพราะสื่อต่างๆ เหล่านี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนที่หลากหลาย น่าตื่นเต้น และกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น ถ้ามีสื่อที่ดีเหมาะสมกับวัยผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาที่ครู