เครือข่ายอำเภอโพธิ์ชัย จัดอบรมเยาวชนคนดีของแผ่นดินฯ ปี 2559

10 09 59เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน เสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปัองกันการทุจริต ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุวิทย์ ชินเนหันหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายสง่า บรรจโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวคำ และได้รับเกียรติจาก ศน.สุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยวิทยากรแก่นนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและเน้นคุณลักษณะ 5 ประการ คือทักษะควา