ประชุมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปี 2559

06 09 59เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม เพือ่ให้การนิเทศ ติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพทั้งหมด
ภาพ/ข่าว : ศน.ปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ