คัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

05 09 59เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมขับเคลื่อนการสรรหาและคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการในการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ ห้องเมืองบัว โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
** ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญาติจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาติตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และมีพระราชานุญาติให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ทั้ง 11 ประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกครูในทุกๆ 2 ปี คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิวและคุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและครอบคลุมทุกพื้นทีอย่างทั่วถึง
**ทั้งนี้ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะต้องได้รับการสรรหา และเสนอชื่อจาก องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการฯ ตามคุณสมบัติ ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางสาวผจงจิตร ศรีหาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน