โครงการพัฒนาวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมฯ

03 09 59เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาสถานศึกษา โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนคุณธรรม 135 โรงเรียนมีความรู้และเข้าใจแนวทางดำเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม และโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม 135 โรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริการ นักเรียน และด้านการส่งเสริมวิถีคุณธรรม เพื่สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ