อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

02 09 59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดโครงการ "ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 วิทยากรได้รับเกียรติจากคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
นางมณี สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวกุหลาบ หาวิเชียร นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายอุดมศักดิ์ ยุคจร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุพัตรา จิตรจำนอง นักวิชการคลัง
ณ ห้องประชุมมันปลา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด