ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

23 08 59เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 6/2559 โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอเมยวดี และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสู่บุคลากร สร้างความเข้า