ต้อนรับคณะติดตามกลยุทธ์จุดเน้นและมาตรฐานฯ 2559

18 08 59

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์  ประธานกรรมการ นางเกษรินทร์  วิริยะอาภรณ์  กรรมการ และนางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา กรรมการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สตผ.สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ชมภาพ 

ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ