ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN

13 08 59เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN curriculum sourcebook เพื่อพัฒนาการสอน ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมอาเซียนศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ ASEAN curriculum sourcebook และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ให้เกิดการขับเคลื่อนอาเซียนศึกษา โดยนำ ASEAN curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติในรูปแบบการ