ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN

13 08 59เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม ASEAN curriculum sourcebook เพื่อพัฒนาการสอน ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมอาเซียนศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ ASEAN curriculum sourcebook และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ให้เกิดการขับเคลื่อนอาเซียนศึกษา โดยนำ ASEAN curriculum sourcebook สู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของสถานศึกษา ที่ชัดเจนปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังให้เกิดการ ชี้ชัดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ครูผู้สอนและผู้ประเมินกิจกรรมอาเซียนศึกษา และนำรูปแบบการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ แบบ Active Learning นอกจากกิจกรรมในห้องประชุมปฏิบัติการนี้แล้ว ครูแกนนำที่เข้าประชุม จะได้มีการขยายผลในระดับสถานศึกษาต่อไป ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.สมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ