พิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือรร.และนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3

10 10 62วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่ประสบอุทกภัย ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้มีพายุโพดุล เคลื่อน ตัวเข้าสู่ประเทศไทย /โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากอิทธิพล พายุดังกล่าวอย่างรุนแรง/ โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย เช่น อาคารเรียน รั้วโรงเรียน บ้านพักครู โรงอาหาร ส้วม สื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวนมาก /และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความห่วงใย /ตระหนักถึงความเดือดร้อนของโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด/ จึงได้จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดที่ได้รับอุทกภัยจากพายุโพดุลขึ้น/เมื่อต้นเดือนกันยายน 2562/ จากการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าว/ได้รับความร่วมมือ โดยการสนับสนุนสิ่งของ เงินสด จากหน่วยงานราชการ/ ผู้บริหารสถานศึกษา /ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ ให้การสนับสนุนอย่างดี ยิ่ง/ อาทิ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ร่วมบริจาค 3,000 บาท/ ท่านประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 1,000 บาท/ ผู้อำนวยการอภิรักษ์ ศน.วาสนา สืบชมพู บริจาค 1,000