การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ครั้งที่ ๒

30 09 62 4วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง คลื๊กชมภาพทั้งหมด