พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียน/นักเรียน

30 09 62 3วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๐ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ โรงเรียน โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นักเรียนที่มีคะแนนO-NET เต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๖ และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัดสพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด