ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ตรวจติดตาม/นิเทศรร.บ้านบะเค

13 09 62 1  วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามและนิเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) อำนวยความสะดวกในการต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด