มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

06 09 62 2

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  มอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เสียชีวิตราย ด.ญ.วรณญา แก้วสีโท ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเนื้อเยื่อประสาท และเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ในการนี้ ว่าที่ร.อ.สมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัย ร่วมมอบเงินกองทุนฯให้กับผู้ปกครองนักเรียน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด