กลุ่มรักษ์ชัยมงคล อบรมเตรียมความพร้อม/เพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษา

 06 09 62 1 วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษา  การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒  ในการนี้ ว่าที่ ร.อ.สมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด