โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการจัดการเรียน รู้ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

27 08 62 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปี 2562 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบ Active Learning และพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเพื่อเปิดบ้านทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป้าหมายการอบรม ครูผู้รับผิดชอบการสอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละ 1 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 120 คน คลิ๊กชมภาพทั้งหมด