อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

26 07 59เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโปรแกรม Thai - School lunch โดยได้รับเกียรติจากนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ในด้านการศึกษานั้น ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา คือ บุคลากรหากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโปรแกรม Thai – school lunch ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 217 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักโภชนาการและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อให้การบริหารตามโปรแกรม Thai - School lunch เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และเชื่อมั่นว่าเมื่อครูได้ผ่านการอบรมครั้งนี้ แล้วจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายที่ถูกสุขลักษณะเจริญเติบโตและเป็นกำลังของชาติสืบไป ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลโพนทอง ทีมวิทยากรแกนนำโปรแกรม Thai school lunch สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ