อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

26 07 59เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโปรแกรม Thai - School lunch โดยได้รับเกียรติจากนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายจำนงค์ สุดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ในด้านการศึกษานั้น ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา คือ บุคลากรหากบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึก