การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รร. หน่วยที่5

06 07 62 20วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หน่วยพัฒนาที่ 5 รุ่นที่ 6/2562 กล่าวรายงานโดย ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับหน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากจังหวัดร้อยเอ็ด 109 คน บุรีรัมย์ 145 คน และจังหวัดสุรินทร์ 143 คน รวมทั้งหมด 397 คน ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 6 – 1 3 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มาร่วมและให้กำลังใจในพิธีเปิดการพัฒนา และนางสาวสุวิมล อิ่มศรี พิธีการรายงาน "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรในพิธีเปิดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา พร้อมบรรยาย พ.ร.บ. ระเบียบและแนวคิดในการปฏิบัตงาน การปฏิบัติงานตามนโยบายบทบาทของผู้อำนวยการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโครงการ “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” นักเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ 100 % และการปฏิบัติงานตามนโยบายซึ่งผู้รับการพัฒนาฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป หลังจบการบรรยายได้ทักทายและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด