พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

01 07 62 21วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี ดังต่อไปนี้ ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้รู้จักทำการฝีมือ ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ไม่เกี่ยวข้องลัทธิการเมืองใดๆ หลังจากนั้นได้เชิญประธานมอบโล่ เกียรติบัตร และเหรียญลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ สำหรับปีนี้มีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมพิธี รวม 27 กอง จำนวน 1,077 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 100 คน โดยร่วมประกอบพิธี ทบทวนคำปฏิญาณนำกล่าวโดยนายอภัย ศรีษะภูมิ ผู้ตรวจการลูกเสือ อาวุโส นำสวนสนามโดย ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธ ผู้ตรวจการลูกเสือ อันแสดงให้สาธารณะได้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และความเข้มแข็งของเหล่าลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด