การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี2

26 06 62 22วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มาพบปะและกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรได้รับเกียรติจากนางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวชญาภา โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรมเป็นคุณครูจากโรงเรียนขยายโอกาส 58 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด