การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

26 06 62 21วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจา ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. บรรยายเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการวัดและประเมินผลของ สทศ. ต่อการปฏิรูปการศึกษา การนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาเครือข่ายการบริหารการทดสอบมีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด จาก 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด