โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562

26 06 62 20วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายณัฐพล ไชยทอง ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี และนางไพจิตร ดีจะมาลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเวทีพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ กระชับสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อราชการสำคัญได้แจ้งหรือนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ โดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด