อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี

25 06 62 20วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดสาระเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมคุณครูจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 54 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ท่าน วิทยากร ได้รับเกียรติจาก นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด