ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. EIT

24 06 62 21วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) แบบออนไลน์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินเกิดความตระหนักและนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไก และวางหลักการบริหารราชการที่ดี ปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด ร่วมประชุมและประเมิน จำนวน 101 คน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  ชมภาพทั้งหมด