โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

24 06 62 20วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด คณะวิทยากร ได้รับการสนับสนุนผู้ทรงวุฒิต้านลูกเสือ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู จากโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกกษาในสังกัด จำนวน 288 คน จาก 32 โรงเรียน ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครดิตรูปภาพจากคณะวิทยากร  ชมภาพทั้งหมด